MEMBRANın BİRLƏŞDİRİLMƏSİ ÜSULLARI

Membranın birləşdirilməsində üçəsas üsul vardır.

 • Tikişli birləşmə(sewn Joints)
 • İstilik qaynaqlı birləşmə (Heat welded Joints)
 • Mexaniki birləşmə (Mechanical Joints)

Tikişli birləşmə (sewn Joints):

Tikişli birləşməən qüvvətli birləşmə olmasına baxmayaraq çürümə problemi var. İstilik təchizatıedilən PVC örtülü polyester vəsaitlər üçün uyğundur və xarici qisiminin PVC iləörtülməsi lazımdır. PTFE laklı şüşə toxumalı materialların lifləri kövrəkolduğu üçün bu materiala uyğun deyil.

İstilik qaynaqlı birləşmə (Heat welded Joints):

İstilik təchizatı;qaynaq xətlərinin membranın ərimə temperaturunun üzərində istilik verilərəkbirləşdirilməsi və daha sonra soyudaraq təzyiq tətbiq olunması ilə həyatakeçirilir. İsitmə isti hava ilə ya da radio tezlikli elektro maqnetik radiasiyayayılması ilə həyata keçirilir. PVS örtüklü polyester də PTFE örtülmüş şüşəyunu da istilik təchizatı ilə birləşməyə uyğundur. Bu əməliyyat üçün PTFEörtüyünə PTFEnin özü ərimədiyi üçün fərqli  vəsaitdən başqa bir təbəqəistifadə edilmək  lazımdır.

PVC / PUqaynaq əməliyyatını seçilən parametrlər daxilində avtomatik olaraq həyatakeçirilir. Bu avadanlıq ilə digər isti qaynaq maşınlarında mümkün olmayan səthyapışdırması, transparan quruluşu pozulmadan yapışdırma və şəffaf vəsaitin digərvəsaitlərə yapıştırılması mümkün olmaqdadır. 1400 qr / m2 PVC vəsaiti çox layhalında 2000 kq təzyiq tətbiq edərək tək səfərdə yapışdırmaq mümkündür.

Tekstilmateriallarının istilik birləşməsində istifadə edilən yüksək tezlikli qaynaqlayanaşı isti hava qaynağı da ikinci dərəcəli birləşmə olaraq istifadə edilməkdədir.Bu texnologiyada, yüksək tezlik mənbəyindən fərqli olaraq xaricdən materialın səthinəistilik ötürülür. Materialın xarici səthi ilə iç səthini əridərək birləşdirmə vəzifəsigörən istilik miqdarını material qalınlığı müəyyən edir. Material qalın olduğuzaman, vəsait təbəqələrinin əriyib birləşməsi zaman alacaqdır. Eyni zamandaqalın olan materialların birləşməsini təmin edə bilmək üçün istilik miqdarıartırıldığında, daxili hissəyə hələ kifayət qədər istilik çatdırılmadan xaricisəth həddindən artıq isidildiyi üçün saralacaqdır. Əks halda istilikartırılmadığında, lazımlı olan istilik olmadığından kifayət qədər dayanıqlıbirləşmə əldə edilməyəcəkdir.

Yüksək tezlikliqaynaq birləşməsində isə materialın hər təbəqəsinə bərabər miqdarda və düzgünyayılacaq şəkildə istilik ötürülməsi olduğundan materialların saralma, yanmasıkimi təzadlı birləşmə kimi bir riskdə meydana gəlməyəcək.

Mexaniki birləşmə (Mechanical Joints): Tikişli birləşmə ilə istilik qaynaqlı birləşmə ənyaxşı şəkildə emalatxanada edilərkən, bəzi hallarda iş sahəsində də birləşməedilməsi lazımdır. Bu vəziyyətlərdə mexaniki birləşmə seçilə bilər.

Membranmaterialı esas yük daşıyıcılar olan liflerin tokxunması ilə əldə edilən xüsusi bir parçadır.Lifler müxtəlif  üsullarla bir yerətoplanaraq toxuma ipliyi halına gətirilir. Toxuma prosesində Atkı(warp) yönündəki iplər gərilir ve Çözgü (weft/fill) yönündəki ipləratkıyönündəki iplerin arasından (altından ve üstünden) keçirilərək hörülür.Membran sistemlərdə  istifadə olunana  lifler; neylon,polyester və şüşədir. Membran örtük xarici təsirlərə məruzqaldığı üçün lifleri qorumaq və örtüyün su/hava keçirməməsini  təminetmək üçün materiala komyəvi üzləmə tətbiq edilir. Bəzən əsas üzləmənin  üstünəəlavə bir üzləmədə vurulur. Örtüyün, öz özünü təmizləyən səthiolması ilə yanaşı  ultra bənövşəyi şüaları keçirməmək və digərxarici təsirlərə davamiyyəti artırıla bilir. Səthi üzləməmaterialı  PVC(PolyVinylChloride),  PTFE (PolyTetraFluoroeThylenE),silikon dur.

Materialın növləri

Birinci növ membran örtük üzləmə materialı əsasən  PoliteTraFlorEtilen(PTFE) qətranından  ibarət şüşə lifli toxuma (qətran ənaz % 90 PTFE tərkibi ilə məhdudlaşdırılmışdır), aşağıdakı tələblərəcavab verməlidir:

 • Şüşə  lifli toxumanınağırlığı 150qgr/m2  ya da daha çoxolmalıdır,
 • Üzləməmaterialının ağırlığı ən az 400 qr/m2  ən çox 1100 qr/m2 olmalıdır,
 • Membran örtüyün qalınlığı ən az 0,5 mm olmalıdır.

İkinci növ membran örtük üzləmə PoliVinilClorid qətranı (PVC), xloroprenkauçuk, xlorosülfatlı polietilen kauçuk ya da bunaoxşar digər materiallar (qətran tərkibli florinfilmleri ilə əhatəli şüşə lifli toxuma daxilolmala) istifadə olunmaqla şüşəlifli toxumaaşağıdakı tələblərəcavab verməlidir:

 • Şüşə  lifli toxumanınağırlığı 150qgr/m2  ya da daha çoxolmalıdır,
 • Üzləməmaterialının ağırlığı ən az 400 qr/m2  ən çox 1100 qr/m2 olmalıdır,
 • Membran örtüyün qalınlığı ən az 0,5 mm olmalıdır.
 • Membran örtük  alovlanmayan xüsusiyyətdə olmalıdır  və DIN4102-1 B1-BS 7837 şərtnaməsindəki tələbləri özündə əks etdirməlidir.

Üçüncü növ membran örtük PVC qətranı, xlorprenkauçuk, xlorsülfatlı polietilen kauçuk ya da buna bənzər materiallar (flororeçin film tərkibli əlavə səth  üzləməsi daxilolmaqla) ilə cilalanmış, hörülmüş poliamid,poliaramid, polyester ya da polivinil alkol lifli toxuma,aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

 • Sintetiklifli toxumanın ağırlığı 100 qr/m2 ya dadaha çox olmalıdır,
 • Üzləmə materialının ağırlığı ənaz 400 qr/m2  ən çox  1100 qr/m2 olmalıdır,
 • Membran örtüyün qalınlığı ən azı 0,5 mm olmalıdır,
 • Membran örtük  alovlanmayan xüsusiyyətdə olmalıdır  və DIN4102-1 B1-BS 7837 şərtnaməsindəki tələbləri özündə əks etdirməlidir.

Membran örtüyün dartılmayamüqaviməti  kimi xüsusiyyətləri aşağıdakı tələbləri özündə əksetdirməlidir:

 • Membran örtüyün dartılmaya  müqaviməti  20 kq/sm ya dadaha çox olmalıdır. Xüsusilə  atkı ve çözgü yönlərindəki dartılmamüqavimətləri  arasındakı fərq, atkı ya da çözgü yönündəki dartılmamüqavimətlərindən böyük olanın ən fçox 20 % i qədər olmalıdır.
 • Membran örtüyün dartılmaya müqaviməti  testi, EN ISO 1421 dəgöstərilən tələblərə uyğun olmalıdır.
 • 10 mmgenişliyində və ən azı 10 kq ağırlığındakı membran örtüyüncırılmaya davamlılığı dartılmaya davamlılığın ən azı 15% olmalıdır.
 • Cırılma müqaviməti  testi,DIN 53.363 göstərilən tələblərə uyğun olmalıdır.Membran materialın əlavə  və ya birbirləri iləbirləşmiş olduqda, əlavəhissənin davamlılıq xüsusiyyəti aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:
 • Tikişli birləşmədə, birləşdirməmaterialının  dartılmaya müqaviməti  membran örtüyün  dartılmayamüqavimətinin ən azı 70% iqədər olmalıdır. Digər birləşdirmə üsullarında bu şərt 85%olarak götürülür.
 • 60C’lik sabit istilik altında birləşmənin dartılma müqaviməti,membran örtüyün  dartılma müqaviməti ən azı 60% qədərolmalıdır.
 • Dartılmamüqaviməti testi, EN ISO 1421 də göstərilən tələblərə uyğunolmalıdır.

Membran materialın xarakteristik xüsusiyyətləri.

Dartılmamüqaviməti sistemin üzərinə düşən yükləri dağılmadan daşıyabiləcək böyüklükdə olmalıdır. Membran örtük sistemdəsadəcə dartılma yükünüaldığı üçün dartılmaya müqaviməti digər materiallara görə ən mühüm xüsusiyyətidir.

Dartılma modulu, materialın dartılma yüklərialtında aldığı deformasiya vəziyyətini  tənzimləyən birölçüdür.Dartılma müqavimətinin həddi keçilmədən membranın cırılmasının və yırtığınyayılması ilə zərər görməməsi üçün cırılmaya qarşımüqavimətinində böyük olması lazımdır. İstifadə edilən əsas və üzləmə materialın cırılmamüqavimətini  təyin edər.

Membranıntipinə görə material izotropikya da antizotropik olabilər. Materialın ömrü,üzərindək  üzləmə materialına görə 30 iləqədər uzadılabilər. İşıq keçirmə xüsusiyyəti, istifadə edilən lifin materialı,liflər arasındakı hörgü məsafəsinə və üzləməmaterialındanasılı olaraq müxtəlif dərəcələrdədir .

× WhatsApp